"dễ thương kín đáo chung thủy chu đáo"
Thu Kỳ Hạ - 0912980379
"giấy Chúng nhận ADN con gây đang thi thanh vy . vợ nguyễn thị kim Hoa sn 1982 xã 5hien tan đong nai ngày 3 thang 10"
Đang Thanh vu sn 1976 xã nín Quới hồng dân BL - 0908959491
"tôi muốn xets nghiệm ADN để xácđịnh huyết thống cha concho cháu của tôi."
nguyễn thị Chuyên - 0389 869 616
"Xét nhiệm thai nhi không xâm lấn"
Sơn - 0774364493
"Xét nhiệm thai nhi không xâm lấn"
Sơn - 0774364493