Tin tức sự kiện
  • XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG THEO NHÓM MÁU
    Mặc dù phương pháp tính nhóm máu ABO có thể dự đoán được khả năng mối quan hệ huyết thống cha con nhưng độ chính xác rất thấp, do đó không được chấp nhận cho mục đích pháp lý. 
   
Trung tâm xét nghiệm ADN